Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

II. BÖLÜM

BUGÜNKÜ TÜLEKLER

Daha önceki bölümlerde Tüleklerin de diğer Türk boy ve aşiretleri gibi Anadoluya yapılan Büyük Göç esnasında gelmiş olabileceklerini söylemiştik. Nitekim kendileriyle görüştüğümüz Tüleklerin verdiği bilgiler de bu görüşümüzü destekler niteliktedir.

Çiçekdağı ilçesi İbikli ve Beşikli Köyü Tülekleri ile yaptığımız görüşmelerde, bazıları kendilerinin Niğde ve Malatya dolaylarından geldiklerini, kendilerine anlatıldığına göre de daha önce Diyarbakır dolaylarından geldiklerini belirtmişlerdir. Hatta aynı kimseler Malatya'da akrabaları bulunduğunu da ilave etmişlerdir. Kendilerine Emiroğlulları diyen bu aile Malatya'da Emiroğulları diye bir ailenin mensup olduğunu ve bu ailenin Tüleklerin en büyük kollarından birisi olduğunu belirtmişlerdir.

Diğer taraftan Akkışla'lı Tüleklerden aldığımız diğer bir görüşte, yukarıdaki görüşü desteklemektedir. Onlar da kendilerine büyükleri tarafından nakledildiğine göre kendilerinin Sivas ve Gemerek dolaylarından geldiklerini söylemişlerdir.

Dolayısıyla bütün bunlar da göstermektedir ki bugün yaşayan Tülekler, yıllar önceki Büyük Türk göçünde Anadolu'ya ayak basmışlar, daha sonra ise Anadolu'nun çeşitli yörelerine yerleşmişlerdir. Öyleyse bugünkü Tüleklere Orta Asya'dan beri Tülekler diye bilinen Türk oymak veya aşiretinin bir uzantısı, torunları veya nesilleri olarak bakabiliriz. Zeki Velidi Togan’ın bahsettiği farisileşmeyi hatırlarsak, İranda kalanların dışındaki önemli bir kesimin gerek İran üzerinden gerekse Kafkasya üzerinden Anadoluya geldikleri bellidir.

Bizim bu bölümde asıl üzerinde duracağımız konu, bugün ülkemizde nerede ve ne kadar Tüleğin yaşadığıdır. Biz bu hususta gerek kesin olarak bildiklerimizi ve gerekse rivayetleri tamamen vermeye çalışacağız. Ayrıca bugünkü Tüleklerin birbirleriyle olan münasebetleri nedir ne değildir açıklamaya çalışacağız.

Araştırmalarımız neticesinde Tüleklerin kesin olarak yaşadığını bildiğimiz yörelerimiz şunlardır:

1-Kırşehir

2-Yozgat

3-Kayseri

4-Kars

5-Sivas
Ayrıca Maraş, Niğde ve Malatya'da da bir miktar Tülek bulunduğunu, hatta bugünkü Tüleklerin daha önce o yörelerde yaşadıklarını da rivayet olarak duyduk. Fakat kendilerinden en az bir kişi ile de olsa görüşme imkanı bulamadık.