Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

BİBLİYOGRAFYA

A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2. Baskı, İstanbul, 1981.

A. Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi Tercüme ve Tahlili, 2. Baskı, İstanbul, 1982.

A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, Enderun Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1981.

Abdullah Battal, İbnü Mühenna Lügatı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1988.

Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1987.

Abdülkadir İnan, Manas Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1985.

Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul, 1968.

Ahmet Uğur, "Akkışla ve Çevresinde Kullanılan İsimler", Erciyes Dergisi, Sayı: 97, Ocak, 1986.

Ahmet Uğur, Akkışla, Ankara, 1980.

Ahmet Uğur, İslam Tarihi Ders Notları (Teksirler)

Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1987.

Akdes Nimet Kurat, XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972.

Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1984.

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş I, Ankara, 1978.

Besim Atalay, Divan-u Lügat it- Türk Tercümesi I, Türk Dil Kurumu Yayınları,

Besim Atalay, Türk Büyükleri ve Türk adları, 2. Basım, İstanbul, 1985.

Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987.

Ebu'l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime (Türklerin Soy Kütüğü) Haz: Muharrem Ergin, Tarihsiz, Tercüman, 1001 Temel Eser.

Elizabeth E. Bacon, Esir Orta Asya, Çev: Tansu Say, Tercüman 10001 Temel Eser, tarihsiz.

Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1978.

Faruk Sümer, "Eski Türklerde Şehircilik", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:31, Ağustos, 1984.

Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, 3. Baskı, İstanbul, 1980.

Feridüddin-i Attar, Pendname, Çev: M. Nuri Gencosman, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1985.

H. A. R. Gibb, Orta Asya'da Arap Fütuhatı, Çev: M. Hakkı, İstanbul, 1930.

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügatı II, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul, 1928.

İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1992.

İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi I, İstanbul, 1972.

İbrahim Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 1987.

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977.

İbrahim Kafesoğlu, Türk milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1984.

İslam Ansiklopedisi, "Kırşehir" maeddesi, C.VI, 2. Baskı, İstanbul, l967.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu karakoyunlu Devleti, Türk tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1984.

M. Fuad Köprülü, "Cüzcani", İslam Ansiklopedisi, 2. Baskı, İstanbul, 1967.

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk Destanları,

Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi I,II, 6. Baskı, İstanbul, 1980.

Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı I, Adam Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 1984.

Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1985.

Reşit Rahmeti Arat, Babürname-Baebürün Hatıratı I,II,III, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbsul, 1986.

Şihabeddin Tekindağ, "Karamanlılar", İslam Ansiklopedisi C.VI, 2. Baskı, İstanbul, 1967.

TDK, Derleme Sözlüğü C.l0, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1978.

TDK, Divan-u Lügat it-Türk Dizini, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1972.

TDK, Tarama Sözlüğü V, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1971.

Wilhelm Radlof, Sibirya'dan Seçmeler, Çev: Ahmet Temir, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1986.

Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluu tarihi I, İstanbul, 1964.